دستورالعمل دوره های ضمن خدمت دستورالعمل دوره های ضمن خدمت

شرايط شركت در كلاس وصدور گواهي ضمن خدمت :

1-شركت همكاران دركلاس هاي ضمن خدمت مجتمع بايد براساس مخاطباني باشد كه بخشنامه مشخص مي نمايد.

2-شركت در كلاسهايي كه درخارج از مجتمع تشكيل مي شود بايد مرتبط با وظايف شغلي فرد باشد.

3-رعايت سقف ساعات ضمن خدمت دريك سال تحصيلي به ميزان 60ساعت (بجزموارد خاصي كه شوراي آموزش ضمن خدمت مجتمع ضروري بداند)

4- كسب حداقل نمره 14 از 20 يا ارائه كار عملي

5-عدم غيبت بيش از يك دهم كل ساعات كلاس

امتيازات شركت در كلاس :

1- هر 10 ساعت دوره ي ضمن خدمت مورد قبول،موجب يك ماه تعجيل در رتبه شغلي فرد مي شود.

2- در فرم ارزشيابي سا لانه( درسال تحصيلي)امتياز آن محاسبه ودرصورت دارا شدن رتبه برتر، پاداش براي يك سال دريافت مي نمايد.

گواهي هاي مورد قبول :

1-گواهي صادره از مجتمع آموزشي

2-گواهي صادره از آموزش وپرورش

(تائيديه شركت در كلاسهاي ضمن خدمت آموزش وپرورش با تصويب شوراي ضمن خدمت مجتمع نيز مورد قبول مي باشد)

3-گواهي صادره از موسسات معتبر بيروني با تصويب شوراي ضمن خدمت مجتمع

تبصره يك :كارت مربي گري ،داوري وهرگونه كارت ديگري داراي امتياز ضمن خدمت نمي باشد.

تبصره دو: شركت در جشنواره وهمايش  (در فرم ارزشيابي محاسبه مي شود )ومشمول امتياز ضمن خدمت نمي باشد.

تبصره سه : دوره هاي بدو خدمت مشمول امتياز ضمن خدمت نمي باشد.