هیأت مدیره هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه (ع(

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

غلامعلی سفید

رئیس

2

محمد رضا حکاک زاده

نائب رئیس

3

سید محسن گلدانساز

عضو اصلی

4

سید محمد دعایی

عضو اصلی

5

محمد حسین ابدی

عضو اصلی

6

ملوک مبین

عضو اصلی

7

پوران خانی

عضو اصلی

8

شهناز دهستانی

عضو علی البدل

9

منصور زارع

عضو علی البدل

10

محمد حسین ابوالحسنی

دبیر