اختتامیه جشنواره دستهای کوچک اندیشه های بزرگ در دبستان پسرانه ناحیه 1