اسامی قبول شدگان گزینش نیروی انسانی (مرحله اول ) مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه(ع)

اسامی قبول شدگان گزینش نیروی انسانی (مرحله اول ) مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه(ع)اسامی قبول شدگان گزینش نیروی انسانی (مرحله اول ) مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه(ع)

ردیف

نام و نام خانوادگی 

شماره داوطلب

تاریخ و زمان مصاحبه

مکان مصاحبه

1

حلیمه آخوندزاده

951188

شنبه 18/2 ساعت 8:30

انتهای بلوار رسالت –(شرکت نفت )- شهرک دانشگاه  شهید صدوقی

 دبستان دخترانه حضرت جوادالائمه (ع) دوره دوم ناحیه یک

2

مریم افخمی

951076

شنبه 18/2 ساعت 9

3

مریم السادات امینی

951013

شنبه 18/2 ساعت 9:30

4

مرضیه اسلامی مهرجردی

951140

شنبه 18/2 ساعت 10:30

5

فاطمه اطمینان راد

951068

شنبه 18/2 ساعت 11

6

منیره اقبالی

951112

شنبه 18/2 ساعت 11:30

7

فاطمه خبیری

951243

شنبه 18/2 ساعت 12

8

محدثه دشتی

951132

دوشنبه 20/2 ساعت 8:30

9

الهام زینیا

951193

دوشنبه 20/2 ساعت 9

10

الهه ساغرچی

951071

دوشنبه 20/2 ساعت 9:30

11

فاطمه صدیقی

951106

دوشنبه 20/2 ساعت 10:30

12

سمیه عاقلی نژاد

951095

دوشنبه 20/2 ساعت 11

13

زهرا علیزاده

951222

دوشنبه 20/2 ساعت 11:30

14

زهرا قادری

951070

دوشنبه 20/2 ساعت 12

15

نازیلا معین زاده

951117

چهارشنبه 22/2 ساعت 8:30

16

محبوبه هاشمی

951132

چهارشنبه 22/2 ساعت 9

 

ردیف

نام و نام خانوادگی 

شماره داوطلب

تاریخ و زمان مصاحبه

مکان مصاحبه

1

امین آسوده

951233

یک شنبه 19/2 ساعت 8:30

انتهای بلوار رسالت –(شرکت نفت )- شهرک دانشگاه  شهید صدوقی

 دبستان دخترانه حضرت جوادالائمه (ع) دوره دوم ناحیه یک

2

حمید رضا آزاد نژاد

951178

یک شنبه 19/2 ساعت 9

3

محمدرضا آقا بیگی

951232

یک شنبه 19/2 ساعت 9:30

4

کیهان انتظاری

951150

یک شنبه 19/2 ساعت 10:30

5

محسن بابایی

951067

یک شنبه 19/2 ساعت 11

6

احسان پارسا پور

951011

یک شنبه 19/2 ساعت 11:30

7

محمدرضا تیموری

951004

یک شنبه 19/2 ساعت 12

8

صالح جوکار

951156

سه شنبه 21/2 ساعت 8:30

9

محمد حیدری

951295

سه شنبه 21/2 ساعت 9

10

مهدی خانی سانیج

951081

سه شنبه 21/2 ساعت 9:30

11

محمدرضا دهقانی

951179

سه شنبه 21/2 ساعت 10:30

12

احمد زارع زردینی

951159

سه شنبه 21/2 ساعت 11

13

محسن سخاوتی تبار

951062

سه شنبه 21/2 ساعت 11:30

14

علی عسگر بیوکی

951023

سه شنبه 21/2 ساعت 12

15

محمدرضا غفارزاده

951086

چهارشنبه 22/2 ساعت 9:30

16

حامد کارگر

951190

چهارشنبه 22/2 ساعت 10:30

17

مصطفی محی الدینی

951052

چهارشنبه 22/2 ساعت 11

18

سید علی محمودی

951187

چهارشنبه 22/2 ساعت 11:30

19

مسعود منصوری

951173

چهارشنبه 22/2 ساعت 12

20

جواد نیک بخش

951252

چهارشنبه 22/2 ساعت 12:30