اسامی پذیرفته شدگان(مرحله اول) آزمون ورودی مربیان و معلمان مجتمع جوادالائمه اعلام شد

اسامی پذیرفته شدگان(مرحله اول) آزمون ورودی مربیان و معلمان مجتمع جوادالائمه اعلام شداسامی پذیرفته شدگان(مرحله اول) آزمون ورودی مربیان و معلمان

مراکز پیش دبستانی و دبستان های وابسته به  مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه (ع)  

رديف

نام و نام خانوادگی

شماره داوطلب

زمان مصاحبه

ساعت

1

زهرا اصفهانیان زاده

94120

یکشنبه 27/2

8 الی 8:30

2

حمیده احمدی

94265

یکشنبه 27/2

8:30 الی 9

3

افسانه اصلانی

94142

یکشنبه 27/2

10:30 الی 11

4

مرضیه اکرمی

9496

یکشنبه 27/2

11 الی 11:30

5

منصوره چینی

9487

یکشنبه 27/2

12 الی 12:30

6

سمیرا حبیبی پور

9443

دوشنبه 28/2

8 الی 8:30

7

پریسا حسینی زاده

94210

دوشنبه 28/2

8:30 الی 9

8

افسانه حقیر ابراهیم آباد

94244

دوشنبه 28/2

10:30 الی 11

9

فاطمه دهقانی زاده

94100

دوشنبه 28/2

11 الی 11:30

10

حمیده ذنوبی

94129

دوشنبه 28/2

12 الی 12:30

11

مریم روحانی

94197

سه شنبه 29/2

8 الی 8:30

12

سمیه سبیعی

94264

سه شنبه 29/2

8:30 الی 9

13

فائقه سلطانی گردفرامرزی

94248

سه شنبه 29/2

10:30 الی 11

14

زهرا صابریان

9497

سه شنبه 29/2

11 الی 11:30

15

فرزانه صدیقی

94161

سه شنبه 29/2

12 الی 12:30

16

سمانه سادات مازار زاده

94231

چهارشنبه 30/2

8 الی 8:30

17

سوسن محمدی

9473

چهارشنبه 30/2

8:30 الی 9

18

مرجان مرتضوی مهریزی

9448

چهارشنبه 30/2

10:30 الی 11

19

الهه مکی نژاد

9488

چهارشنبه 30/2

11 الی 11:30

20

مریم نظیری

9409

چهارشنبه 30/2

12 الی 12:30

21

سمیه وافی منشاد

94218

چهارشنبه 30/2

13:30 الی 14

 

رديف

نام و نام خانوادگی

شماره داوطلب

زمان مصاحبه

ساعت

1

داوود ابوالحسنی

9479

یکشنبه 27/2

9:30 الی 10

2

حمید رضا اشرف زاده

9459

یکشنبه 27/2

10 الی 10:30

3

حامد  افسری

9430

یکشنبه 27/2

13 الی 13:30

4

احسان انتظاری

9468

دوشنبه 28/2

9:30 الی 10

5

سید محمد حسینی نسب

94225

دوشنبه 28/2

10 الی 10:30

6

مجید دهقانی سانیج

94145

دوشنبه 28/2

13 الی 13:30

7

محمد سالار سلطانی

94228

سه شنبه 29/2

9:30 الی 10

8

رضا عارفانیان

94233

سه شنبه 29/2

10 الی 10:30

9

خلیل اله کریمی

9490

سه شنبه 29/2

13 الی 13:30

10

علی مشتی زاده

94193

چهارشنبه 30/2

9:30 الی 10

11

محمد امین میر محمدیان

94135

چهارشنبه 30/2

10 الی 10:30

12

سید حمید هاشمی نسب

94252

چهارشنبه 30/2

13 الی 13:30

 

 

مکان مصاحبه:

 انتهای بلوار رسالت- شهرک دانشگاه شهید صدوقی- دبستان دخترانه جوادالائمه (ع) دوره دوم