انتصاب دکتر وحدت ریاست دانشگاه امام جواد (ع)به عنوان عضو کمیته پژوهشی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان یزد


ا صدور حکمی از سوی رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ، دکتر وحدت ریاست دانشگاه امام جواد (ع) وعضو هیات علمی دانشگاه یزد به عنوان
عضو کمیته پژوهشی این سازمان منصوب شد . این انتصاب شایسته افتخاری دیگر از افتخارات دانشگاه امام جواد (ع) مباشد که توسط ریاست محترم دانشگاه رقم میخورد.