نمایش خبر نمایش خبر

انتصاب دکتر وحدت ریاست دانشگاه امام جواد (ع)به عنوان عضو کمیته پژوهشی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان یزد

انتصاب دکتر وحدت ریاست دانشگاه امام جواد (ع)به عنوان عضو کمیته پژوهشی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان یزدا صدور حکمی از سوی رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ، دکتر وحدت ریاست دانشگاه امام جواد (ع) وعضو هیات علمی دانشگاه یزد به عنوان
عضو کمیته پژوهشی این سازمان منصوب شد . این انتصاب شایسته افتخاری دیگر از افتخارات دانشگاه امام جواد (ع) مباشد که توسط ریاست محترم دانشگاه رقم میخورد.