نمایش خبر نمایش خبر

بازدید مسئولین محترم مجتمع از فعالیت های آموزشی دبستان

بازدید مسئولین محترم مجتمع از فعالیت های آموزشی دبستانمسئولین محترم مجتمع روز دوشنبه دوم اسفندماه از فعالیت های آموزشی دبستان دخترانه دوره دوم ناحیه دو بازدید کردند. دراین جلسه از سر دبیر نشریه دانش آموزی طراوت، سر کار خانم خالویی تقدیر بعمل آمد.