نمایش خبر نمایش خبر

بازدید وزیر سابق آموزش و پرورش از مدارس ناحیه دو

بازدید وزیر سابق آموزش و پرورش از مدارس ناحیه دو مسئولین محترم مجتمع و وزیر سابق آموزش و پرورش جناب آقای حاجی میرزایی روز پنجشنبه 19 اسفندماه از فعالیت های مدارس ناحیه2 بازدید بعمل آوردند.