نمایش خبر نمایش خبر

بازدید وزیر سابق آموزش و پرورش از مدارس ناحیه یک

بازدید وزیر سابق آموزش و پرورش از مدارس ناحیه یکبه گزارش  روابط عمومی مجتمع آموزشی، جناب اقای حاجی میرزایی وزیر سابق آموزش و پرورش روز چهارشنبه 18 اسفندماه از پیش دبستانی و دبستانهای دخترانه ناحیه یک بازدید بعمل آوردند.