برگزاری آزمون ورودی دبیرستان های دوره دوم ( دخترانه و پسرانه )


به گزارش روابط عمومی آزمون ورودی دبیرستان های پسرانه و دخترانه دوره دوم در روز 26/02/98 برگزار گردید.