نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری آزمون ورودی در دبیرستانهای دوره دوم

برگزاری آزمون ورودی در دبیرستانهای دوره دومامروز یکشنبه 22 خردادماه آزمون ورودی پایه دهم در دبیرستانهای دوره دوم برگزار گردید.