نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری بازارچه دست سازه های کار، فناوری و مهارتی

برگزاری بازارچه دست سازه های کار، فناوری و مهارتیبازارچه دست سازه های کار، فناوری و مهارتی در 23 اسفندماه در دبیرستان دخترانه دوره اول برگزار شد. مدیران دفتر مرکزی از این بازارچه بازدید به عمل آوردند.