نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ در دبستان دخترانه دوره دوم ناحیه یک

برگزاری جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ در دبستان دخترانه دوره دوم ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی، جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ در دبستان دخترانه دوره دوم ناحیه یک به منظور شکوفایی و رشد خلاقیت دانش آموزان در روز های 23 و 24 اسفند ماه در این آموزشگاه برگزار شد.

در این جشنواره که مشتمل بر سه بخش نمایشگاه آثار هنری، نمایشگاه جابربن حیان و نمایشگاه یزد شناسی بود، با حضور گرم مسئولین و خانواده های دانش آموزان همراه بود.

مدیر این آموزشگاه هدف از برگزاری جشنواره مذکور را پرورش حس زیبایی شناختی و زیبایی دوستی ، تربیت ذوق هنری و خلاقیت در فراگیران ، افزایش روحیه همکاری و مشارکت گروهی ، شناخت استعدادهای مختلف دانش آموزان ، ایجاد زمینه فعالیت های نشاط آور و تقویت حس خود باوری در دانش آموزان، آشنایی دانش آموزان با آداب و رسوم مردم یزد از گذشته تا به حال  ذکر کرد.