نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری جشنواره و بازارچه رویش سبز در مرکز دبیرستان دخترانه دوره دوم

برگزاری جشنواره و بازارچه رویش سبز در مرکز دبیرستان دخترانه دوره دومدر راستای هدف کتاب کار و فناوری و نشان دادن جلوه هایی از مهارت دانش آموزان در زمینه های مختلف آموزشگاه با همکاری دانش آموزان و والدین اقدام به تشکیل نمایشگاه و برگزاری جشنواره ای به نام رویش سبز نمود.
نمایشگاه شامل چهار بخش فعالیت های هنری شامل فرش، تصویر سازی با نقطه، عکاسی هنری و ... فعالیت های ورزشی شامل ارائه ماکت از رشته های ورزشی، روزنامه دیواری و بروشورو ... فعالیت های دانش آموزان در ساعات فوق برنامه های مهارتی شامل آموزش شیمی، طراحی، خوشنویسی و در آخر فعالیت های دانش آموزان در کلاس کار و فناوری نظیر دوخت کوسن، بافتنی، وسایل تزیینی و آشپزی و ... بود. در این جشنواره دانش آموزان دست سازه های خود را در معرض نمایش و فروش گذاشتند.
همچنین این جشنواره مورد بازدید مسئولین موسسه جواد الائمه (ع) و مدیران مدارس قرار گرفت.