نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری جلسه انجمن اولیا مربیان دبستان دخترانه ناحیه 2

برگزاری جلسه انجمن اولیا مربیان دبستان دخترانه ناحیه 2جلسه انجمن اولیاء و مربیان دوشنبه مورخ 25 فروردین ماه در دفتر آموزشگاه برگزار گردید.

در این جلسه درمورد مراسم بزرگداشت مقام معلم و کسب مجوز جهت فعالیت های تابستانی بحث و تصمیم گیری شد.

اعضاء محترم انجمن اولیاء، مدیر آموزشگاه، معاون اجرایی و پرورشی در این جلسه حضور داشتند.