نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری جلسه توجیهی دبیران راهنمای طرح مطالعه و تحقیق در دبیرستان پسرانه دوره اول

برگزاری جلسه توجیهی دبیران راهنمای طرح مطالعه و تحقیق در دبیرستان پسرانه دوره اولدر ادامه فعالیتهای مربوط به طرح مطالعه و تحقیق روز چهارشنبه مورخ 95/1/25 جلسه ای با حضور تمامی دبیران راهنمای طرح مطالعه و تحقیق با حضور آقایان گلدانساز ، مهندس سفید ، حکاک زاده و فراشاهیان در محل سالن اجتماعات آموزشگاه برگزار گردید. در این جلسه که به مدت 2 ساعت برگزار شد دبیران راهنما گزارشی از فعالیتهای انجام شده و هم چنین انتقاد و پیشنهاد های خود را جهت بهتر انجام شدن این طرح ارائه نمودند.