نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری جلسه ماهانه پرورشی در دبستان دخنرانه ناحیه2

برگزاری جلسه ماهانه پرورشی در دبستان دخنرانه ناحیه2جلسه ماهانه پرورشی در تاریخ 22 مهرماه 1393 در آموزشگاه با حضور مهندس سفید مدیر عامل موسسه خیریه فرهنگی جوادالائمه(ع) و معاونین پرورشی برگزار گرید. در این جلسه گزارشی جامع توسط آقای میرزایی قرائت شد، این گزارش توسط معاونین ارائه شده و حاوی پیشنهاداتی مبنی بر بهبود امور فرهنگی- تربیتی مدارس مجتمع بود.

در ادامه محاسن و معایب پیشنهادات مذکور توسط مهندس سفید تشریح شد و راهکارهایی بیان نمودند.

در پایان معاونین پرورشی عملکرد ماهیانه مدارس را ارائه نمودند.