برگزاری جلسه ماهانه پرورشی در دبستان دخنرانه ناحیه2


جلسه ماهانه پرورشی در تاریخ 22 مهرماه 1393 در آموزشگاه با حضور مهندس سفید مدیر عامل موسسه خیریه فرهنگی جوادالائمه(ع) و معاونین پرورشی برگزار گرید. در این جلسه گزارشی جامع توسط آقای میرزایی قرائت شد، این گزارش توسط معاونین ارائه شده و حاوی پیشنهاداتی مبنی بر بهبود امور فرهنگی- تربیتی مدارس مجتمع بود.

در ادامه محاسن و معایب پیشنهادات مذکور توسط مهندس سفید تشریح شد و راهکارهایی بیان نمودند.

در پایان معاونین پرورشی عملکرد ماهیانه مدارس را ارائه نمودند.