نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری نمایشگاه و فروشگاه دستاوردهای هنری و کارو فن آوری در دبیرستان دخترانه دوره اول

برگزاری نمایشگاه و فروشگاه دستاوردهای هنری و کارو فن آوری در دبیرستان دخترانه دوره اولدر روز سه شنبه 14 اردیبهشت نمایشگاه و فروشگاه دستاوردهای هنری و کار و فن آوری در آموزشگاه برگزار شد .
این نمایشگاه با استقبال خوب دانش آموزان مدارس دیگر نیز همراه بود.
ضمنا مسئولین موسسه و مدارس دیگر نیز از این نمایشگاه بازدید به عمل آوردند.