نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری کارگاه آموزشی سواد دیجیتال

برگزاری کارگاه آموزشی سواد دیجیتالکارگاه آموزشی سواد دیجیتال روز چهارشنبه 11 اسفندماه در دبستان دخترانه دوره دوم برگزار شد.