نمایش خبر نمایش خبر

تجلیل شهرداری یزد از دانش آموزان مدرسه دبستان دخترانه دوره دوم ناحیه 2

تجلیل شهرداری یزد از دانش آموزان مدرسه دبستان دخترانه دوره دوم ناحیه 2با توجه به کسب رتبه های برتر در رویداد «ایده شود، یزد زیبای من» شهرداری یزد از دانش آموزان 

تانیا رضایی دانش آموز پایه چهارم

تسنیم تجملیان دانش آموز پایه پنجم

تقدیر و تشکر کرد.