نمایش خبر نمایش خبر

تقدیر از سرکار خانم نرگس شهسواری

تقدیر از سرکار خانم نرگس شهسوارییکشنبه اول خردادماه با حضور یکی از خیرین در دفتر مدیرعامل، از زحمات سرکارخانم شهسواری تقدیر بعمل آمد.