نمایش خبر نمایش خبر

تقدیر و تحسین والدین یکی از دانش آموزان دبستان پسرانه ناحیه2 بعد از بازدید از کلاس شیشه ای

تقدیر و تحسین والدین یکی از دانش آموزان دبستان پسرانه ناحیه2 بعد از بازدید از کلاس شیشه ایپس از اجرای طرح کلاس شیشه ای با حضور والدین دانش آموزان در کلاس درس از آنها خواسته می شود که در مورد این طرح نظرات خود را نوشته و به دبستان تحویل دهند.

متن ذیل مربوط به یکی از والدین دانش آموزان پایه دوم دبستان پسرانه می باشد.