نمایش خبر نمایش خبر

جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ، قرآنی و یزدشناسی در دبستان های ناحیه یک

جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ، قرآنی و یزدشناسی در دبستان های ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی، جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ، یزد شناسی و جشنواره قرآنی در دبستان دخترانه دوره اول ناحیه یک و دبستان پسرانه ناحیه یک با به نمایش گذاشتن آثار خلاق خود در دبستان های ناحیه یک از 07/02/98 الی 10/02/98 برگزار گردید.