نمایش خبر نمایش خبر

جشنواره مطالعه و پژوهش در دبیرستان دخترانه دوره اول

جشنواره مطالعه و پژوهش در دبیرستان دخترانه دوره اولبه گزارش روابط عمومی، جشنواره مطالعه و پژوهش در چهارمین سال پیاپی با حضور کلیه دانش آموزان این دبیرستان و ارائه تقریبا 180 طرح فردی و گروهی با موضوعات مختلف در تاریخ 19/02/96  برگزار گردید.

در این مراسم آقایان مهندس سفید، حکاک زاده، فراشاهی و از آموزش و پرورش ناحیه دو، آقای کهدوئی معاون متوسطه و همراهان ایشان شرکت نمودند که در ابتدای جلسه آقای فراشاهی هدف از برگزاری این جشنواره را تدریس،یادگیری، ارزشیابی و تکالیف پژوهش محور که منجر به ثبات یادگیری می شود، بیان نمودند.

گفتنی است دانش آموزان منتخب به دفاع و ارائه از طرح خود پرداختند.