جلسه شورای دبیران دبیرستان پسرانه دوره اول برگزار شد