نمایش خبر نمایش خبر

جلسه شورای دبیران رشته علوم انسانی دبیرستان پسرانه برگزار شد

جلسه شورای دبیران رشته علوم انسانی دبیرستان پسرانه برگزار شدجلسه شورای دبیران رشته علوم انسانی با حضور دبیران محترم آموزشگاه برگزار شد.
در زیر به برخی از عناوین مطرح شده در این جلسه اشاره می شود.

1- ایجاد روحیه خودباوری و اعتماد به نفس در دانش آموزان رشته انسانی

2- تشویق دانش آموزان مستعد به شرکت در انجمن های علمی  ادبی-نویسندگی ایراد سخنرانی و ارائه مطلب در مراسم صبحگاه و...

3- توجه به دفتر برنامه ریزی هفتگی دانش آموزان و سفارش لازم جهت فعالیت درسی در قالب برنامه ریزی صحیح

4- هماهنگی دبیران محترم و مسئولین پایه و معاون آموزشی و مشاورین مدرسه در برنامه ریزی ها و فعالیت های مختلف آموزشی

5- توصیه به پیش خوانی و آموزش روش صحیح مطالعه

6- یادآوری اهمیت معدل کتبی و معدل کل برای دانش اموزان سال سوم