نمایش خبر نمایش خبر

جلسه طرح مطالعه و تحقیق در دبیرستان دخترانه دوره اول برگزار شد

جلسه طرح مطالعه و تحقیق در دبیرستان دخترانه دوره اول برگزار شداولین جلسه توجیهی طرح مطالعه و تحقیق با حضور آقایان فراشاهی و حکاک زاده و دبیران راهنمای این طرح در روز چهارشنبه 6آبان از ساعت17تا18در دفتر آموزشگاه تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه مدیریت محترم به حضار خیر مقدم گفتند سپس آقای فراشاهی ضمن تقدیر و تشکر از پرسنل هدف کلی طرح  که همان پژوهش محوری باشد را بیان نموده و ضمن ارائه راهکار از همکاران خواسته شد تا با انتخاب موضوعات مرتبط با هر درس با همکاری معاون فن آوری و کتابدار دانش آموزان را برای تحقیقات متنوع و مفید یاری دهند .