دانش آموزان دبیرستان پسرانه بسکتبالیست جوایز خود را دریافت نمودند


وایز مسابقات بسکتبال به دانش آموزان اهدا شد.

تیم بسکتبال دبیرستان رتبه سوم ناحیه را در بین مدارس شرکت کننده کسب نمود و در مراسمی با اهداء جوایز ،از ایشان تقدیر به عمل آمد.