نمایش خبر نمایش خبر

درس کاوی(دبستان پسرانه دوره اول ناحیه دو)

درس کاوی(دبستان پسرانه دوره اول ناحیه دو)به گزارش روابط عمومی، جلسه درس کاوی در تاریخ 18 اردیبهشت با حضور جمعی از کارشناسان و معلمان پروژه درس کاوی در کلاس دوم دبستان پسرانه انجام گردید.

در جریان درس کاوی؛ تدریس معلم، استفاده از ابزار های آموزشی، فعالیت دانش آموزان و ... مورد مشاهده قرار می گیرد و در پایان جمع حاضر به نقد، تحلیل و گفتمان در این خصوص می پردازند.