درس کاوی(دبستان پسرانه دوره اول ناحیه دو)

درس کاوی(دبستان پسرانه دوره اول ناحیه دو)به گزارش روابط عمومی، جلسه درس کاوی در تاریخ 18 اردیبهشت با حضور جمعی از کارشناسان و معلمان پروژه درس کاوی در کلاس دوم دبستان پسرانه انجام گردید.

در جریان درس کاوی؛ تدریس معلم، استفاده از ابزار های آموزشی، فعالیت دانش آموزان و ... مورد مشاهده قرار می گیرد و در پایان جمع حاضر به نقد، تحلیل و گفتمان در این خصوص می پردازند.