نمایش خبر نمایش خبر

دوره آموزشی پرتال برگزار شد.

دوره آموزشی پرتال برگزار شد.


این دوره در شرکت سپهر افزار ایرانیان با حضور کارشناسان مرکز بهداشت انجام شد.