دوره آموزشی پرتال برگزار شد.

این دوره در شرکت سپهر افزار ایرانیان با حضور کارشناسان مرکز بهداشت انجام شد.