دوره آموزشی پرتال برگزار شد.
دوره آموزشی پرتال برگزار شد