نمایش خبر نمایش خبر

راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه امام جواد(ع) یزد

راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه امام جواد(ع) یزد    معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه امام جواد(ع) یزد، گفت: بر اساس مصوبه جدید شورای گسترش آموزش عالی در وزارت علوم ، یک رشته در مقطع کارشناسیارشد و سه رشته در مقطع کارشناسی به رشته‌های این دانشگاه افزوده شد.

دکتر میرجلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار یزدفردا اظهارداشت: ما از مهرماه 92 در رشته‌ جدید کارشناسی ارشد "آموزش و بهسازی منابع انسانی" و دررشته های جدید کارشناسی "مترجمی زبان آلمانی"، "مدیریت امور بانکی" و "آموزش زبان انگلیسی" در دانشکده علوم انسانی دانشگاه امام جواد(ع) یزدنسبت به پذیرش دانشجو از طریق سازمان سنجش آموزش کشورا اقدام میکنیم..
وی ادامه داد: دانشگاه امام جواد(ع) به دنبال راه اندازی رشتههای مورد نیاز بازار کار است و در حال حاضر بیش از 2000 دانشجو در 31 کدرشته در مقاطع کارشناسیارشد و کارشناسی در این دانشگاه در رشته های مدیریت صنعتی، مدیریتبازرگانی، حسابداری، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی معماری،مهندسی کامپیوتر، طراحی لباس، گرافیک وتحصیل می‌کنند