راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه امام جواد(ع) یزد

راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه امام جواد(ع) یزد    معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه امام جواد(ع) یزد، گفت: بر اساس مصوبه جدید شورای گسترش آموزش عالی در وزارت علوم ، یک رشته در مقطع کارشناسیارشد و سه رشته در مقطع کارشناسی به رشته‌های این دانشگاه افزوده شد.

دکتر میرجلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار یزدفردا اظهارداشت: ما از مهرماه 92 در رشته‌ جدید کارشناسی ارشد "آموزش و بهسازی منابع انسانی" و دررشته های جدید کارشناسی "مترجمی زبان آلمانی"، "مدیریت امور بانکی" و "آموزش زبان انگلیسی" در دانشکده علوم انسانی دانشگاه امام جواد(ع) یزدنسبت به پذیرش دانشجو از طریق سازمان سنجش آموزش کشورا اقدام میکنیم..
وی ادامه داد: دانشگاه امام جواد(ع) به دنبال راه اندازی رشتههای مورد نیاز بازار کار است و در حال حاضر بیش از 2000 دانشجو در 31 کدرشته در مقاطع کارشناسیارشد و کارشناسی در این دانشگاه در رشته های مدیریت صنعتی، مدیریتبازرگانی، حسابداری، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی معماری،مهندسی کامپیوتر، طراحی لباس، گرافیک وتحصیل می‌کنند