نمایش خبر نمایش خبر

روز آتش نشانی و ایمنی

روز آتش نشانی و ایمنیبه گزارش روابط عمومی، همزمان با روز آتش نشانی و ایمنی برخی دانش اموزان با حضور در ایستگاه شماره 8 آتش نشانی ضمن تجلیل از قهرمانان این عرصه، در رابطه با اطفاِ حریق مطالبی آموختند. همچنین با حضور آتش نشانان در مدارس ، دانش آموزان از نزدیک با برخی اصول ایمنی در برابر خطرات آشنا شدند.نمایشگاه نقاشی به همین مناسبت نیز، در مدارس برگزار شد.