نمایش خبر نمایش خبر

عیدی برای همه

عیدی برای همه امسال در چهاردهم اسفندماه، جشن نیکوکاری در دبستان دخترانه دوره اول ناحیه دو با مشارکت دانش آموزان برگزار شد.