كارگاه آموزشي درس پژوهي و درس كاوي با حضور جناب آقاي دكتر سركار آراني

كارگاه آموزشي درس پژوهي و درس كاوي با حضور جناب آقاي دكتر سركار آرانيبه گزارش روابط عمومی، كارگاه آموزشي درس پژوهي و درس كاوي با حضور جناب آقاي دكتر سركار آراني و جمعي از مسئولين مجتمع آموزشي، مديران محترم مراكز پيش دبستاني و دبستان ها به اتفاق كليه مسئولين پايه و نمايندگان معلمان مدارس، در تاریخ 9 شهریور ماه برگزار گردید.