مراسم اجرا شده در دبیرستان دخترانه به مناسبت روز عرفه