نمایش خبر نمایش خبر

مراسم اهدا جوایز در صبحگاه دبیرستان پسرانه دوره دوم

مراسم اهدا جوایز در صبحگاه دبیرستان پسرانه دوره دومبه گزارش روابط عمومی، مراسم اهدا جوایز که در صبحگاه دبیرستان پسرانه دوره دوم در تاریخ 3 بهمن با حضور مسئولین دفتر مرکزی در این مکان برگزار شد، به نفرات برتر در مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی هدایایی به همراه لوح تقدیر اهدا شد.