نمایش خبر نمایش خبر

مطالبات مهر(به مناسبت بازگشایی مدارس)

مطالبات مهر(به مناسبت بازگشایی مدارس)بسمه تعالی

در آموزه هاس اسلامی خود داریم که :زمینه فراگیری قلب الاحداث نوباوگان ما،همچون زمین بکر و خالیی را می ماند که ظرفیت وآمادگی باروری هرگونه بذری را در آن دارد.

تعلیم وتربیت دو رکن اساسی وتعیین کننده شاکله وشخصیت ماست که از لحظات تولّد وپیدائی ما در چرخه آفرینش آغاز وتا دمادم گور پایانی ندارد."زگهواره تا گور دانش بجو"

برای تعلیم از حوّاس چندگانه خود به اضافه قدرت دریابی وتفقه کمک میگیریم وبفرموده قرآن کریم:"خداوند شماها را از شکم مادرانتان در شرایطی خارج ساخت که چیزی نمی دانستید ،برایتان چشم وگوش و"افئده "(مرکز دریابی ودرک وفهم) قرار داد تا اینکه شکر گزار شوید ." "78نحل"

ربط اینکه پس از استفاده درست ومنطقی از چشم وگوش وقلب و...به مرحله شکرگزاری وقدرانی از قادری که این وموهبت را به ما بخشیده برسیم،تربیت است.

امروزه در نظامهای آموزشی –تربیتی ما نیز برهین مقیاس وپایه ،دوبخش چهره سخت افزاری ونرم افزاری تعریف می شود وآنچه عاید نسل وامید های ما می شود "همان ربط منطقی بین آن دو است که اساس زندگی ومسئولیت پذیری ناشی از آنست.

سخت افزار به فضا،محیط ،امکانات،مکانیسم،تجهیزات،کادر وعوامل ....

آموزش ونرم افزار به اهداف ،برنامه ها،شیوه ها وتعاملاتی اتلاق می شود که چهارچوب ونظامنامه آموزشی آن را تعریف وهدایت می نماید.

اینکه محیط شاداب وپرنشاط باشد،از سطح و نورکافی برخودار باشد ،گرمایش وسرمایش مطلوب داشته باشد ودر یک کلام جاذب وراحت برای فراگیر باشد؛و...یک تعریف وفرایند مثبت برای موفقیت امور آموزشی بحساب می آید؛ و نیز اینکه سر فصل دروس ومحتوای متون ،فرصتهای پژوهش وتحقیق ،همکاریهای کارگروهای اجرائی،هسته های مشاوره و به آفرینی ،طیف های مطالعاتی وبهره وری و....

از چه قدرت وتاثیر گذاری برخودار باشند،شاخصهای خود را به دنبال می آورند.

شکی نیست که در حوزه های مدیریتی آموزشی به تنهائی نمی توان به بخش دوم رسید ومتولّیان خاصّ خود از شورای انقلاب فرهنگی که باید در تدوین سیاستهای کلّی وخط مشی ها وراهبردها نقش کلیدی ایفا کند تا هر جمع وشورای دیگری که در این زیر مجموعه قانوناً و عرفاً همکاری می نمایند را به نوعی مسئول انجام آن می دانیم.

اینکه انسجام ملّی بر پایه متون آموزشی شکل بگیرد ،تعامل اقوام وخرده فرهنگ حول محور ادبیاتی ،پیشبرنده قدرت یابد؛عزم ملّی در اتقاءوپیشتازی خود کفائی وحاکمیت ذاتی محقق شود جلب منفعت ودفع هرگونه خطر وضرر فرهنگ عامّه شود،تعاون وهمدلی در جامعه ملکه شود وحدت وتحمل یگدیگر قوّت گیرد،ظلم ستیزی ومظوم دوستی در اوج برنامه های رفتاری باشد عدالت دوستی وتفرقه گریزی ،رویکرد اصولی جامعه شود و...

باید در محتواها،ریز معناها وسیاستهای بر گرفته شده جستجو وپیگیری شود؛واینکه محیط مکفی ، فضای مطللوب ، ابراز کاربُر وامکانات میّسر باشد باید از دست اندر کاران اجرائی وسه رکن بنیادین خانه ،مدرسه وحکومت دنبال نمود.

نقش خیّرین در تامین ما یحتاج وایجاد ملزومات وتجهیزات ،اساسی وغیر قابل انکار است امروز به نسبتی که جمعیت هدف گسترش یافته وبر تعداد دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی افزوده شده،با ضریبی مطمئن باید به فضا وامکانات افزوده شود که بخشی از آن در سهم برای دولت مربوطه دیده می شود وبخش وسیعتر آن به همّت وهمیاری مردم احاله می گردد.

به میزانی که این مشارکت مردمی با برنامه وهدفگذاری مشخص جلب شود، می توان ادّعا کرد که خروجی کار وانتظاراتی که از فارغ التحصیلان باید متعالی،اصولی وکارسازتر باشد.

خیّری به دغدغه ای مدام برای رفع نگرانی وچاره سازی کمبود ومشکلی اتلاق می شود که در دل ودیده جامعه دشوار می نماید وخیرمند کسی است که مردانه گام در راهی می گذارد که فرجامش راهگشائی وگشودن بن بست هایی است که پیش روی اهداف بلند وایده آل جامعه خودنمائی می کند واین بیشتر به روحیه ورفتاری اتلاق می شود که خواستار این بلند نظری و گره گشائی است ونه به فردیکه تنها اتکایش توان مالی ومقدار هزینه ای است که می تواند در اقدام خیر مدانه صرف نماید.

از این رو "مهر"رویکردی را می طلبد که هریک ،با حسّ مسئولیت درست،در جریان امور جاری پیرامونی خود ،بویژه نیازهائی که به نوعی منافعش به همه بر می گردد قرار بگیریم وبه سهم خود در کار سازی آن "به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی "گام بر داریم.

چه بسا گاهی یک ایده سازنده وتدبر برای پاسخ یک سوال بتواند بهتر وبیشتر ازخیلی کالا وابزار دستگیری کند چه بسا حضور در یک جمع وطرح یک نیاز ،بیشتر ا ز اهداءفلان مقدار وجه نقد کارساز وامیدآ فرین شود.

خوشبختانه با تعالیم فرهنگی در جامعه انقلابی واسلامیمان بنیه ی این حضور واقدام در آحاد افراد جامعه خلق وآثار شکوهمند آن در بنیادهای خیریه وموسسات عام المنفعه ای که بطور گسترده به فعالیتهای معهود خود اشتغال دارند وهریک به نوعی گوشه ای از نیازهای اصولی را مرتفع می سازند،مشاهده می شود.

آنچه انتظار می رود تسرّی این نیّات وپیوند عمده عوامل موثر جامعه با این ایده و فرهنگ است. فرهنگ مشارکت و
هم خواهی؛فرهنگ تفکّر جمعی ،همّت جمعی وحضور جمعی برای پاسخ به مطالبات جمعیّت ومردم خوبمان.مطالعاتی که اگر درست دریافت،ارزیابی وکار سازی شوند،گره گوری در عملکردها وشکوه بهاران امیدواران را نوید می دهد.

                                                                                                                                       ابوالقاسم شعشعی