نمایش خبر نمایش خبر

نمایشگاه و بازارچه کارآفرینی در دبیرستان دخترانه دوره اول

نمایشگاه و بازارچه کارآفرینی در دبیرستان دخترانه دوره اولبه گزارش روابط عمومی، نمایشگاه آثار و دستاوردهای فرهنگی، هنری، مهارتی و بازارچه کارآفرینی در دبیرستان دخترانه دوره اول  در روز 16 اسفند برگزار شد.