نمایش خبر نمایش خبر

هیات مدیره

هیات مدیره


اعضای هیأت مدیره مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه (ع(

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

غلامعلی سفید

رئیس

2

محمد رضا حکاک زاده

عضو اصلی

3

محمود زارع مهرجردی

دبیر

4

علی اکبر اولیا

عضو اصلی

5

سید محمد دعایی

عضو اصلی

6

محمد حسین ابدی

عضو اصلی

7

ندا ذاکریان

عضو اصلی

8

عباسعلی دانافر

عضو اصلی

9

مژگان شریفی نژاد

عضو اصلی