نمایش خبر نمایش خبر

کارگاه تخصصی آموزشی خانواده درمانی در دانشگاه امام جواد (ع) برگزار میشود

کارگاه تخصصی آموزشی خانواده درمانی در دانشگاه امام جواد (ع) برگزار میشوددانشگاه علم و هنر و دانشگاه امام جواد (ع) با همکاری کلینیک پیدایش واندیشه برگزار میکند.
 کار گاه تخصصی آموزشی باعنوان اواده درمانی با حضور دکتر تولایی مدیر گروه روانشناسی دانشگاه امام جواد (ع) و عضو هیات علمی و همچنین دکتر محسن سعیدمنش عضو هیات علمی و مدیر گروه روانشناسی دانشگاه علم وهنر یزد مورخ 15 آبان در محل دانشگاه امام جواد(ع) برگزار میشود.