نمایش خبر نمایش خبر

کسب مقام اول دوچرخه سواری توسط دانش آموز پایه سوم دبستان دخترانه ناحیه 2

کسب مقام اول دوچرخه سواری توسط دانش آموز پایه سوم دبستان دخترانه ناحیه 2 

دانش آموز پایه سوم دبستان دخترانه ناحیه 2 عسل مهدی زاده مقام اول دوچرخه سواری استان را کسب کرد.