نمایش خبر نمایش خبر

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام


با نهایت تاسف وتاثر درگذشت مهندس سعید افضلی پور خیر گرانقدر مدرسه را تسلیت عرض می نماییم

 

ن