گردهمایی مدیران و مسئولین پرورشی مجتمع در روز 16 دی ماه

گردهمایی مدیران و مسئولین پرورشی مجتمع در روز 16 دی ماهبه گزارش روابط عمومی، در این جلسه استاد ارجمند دکتر عبادی، معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش در رابطه با ویژگی های آموزش و پرورش توسعه یافته، مطالب خود را ارائه نمودند..