گزارش تصویری نشست رؤسا و نمایندگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در دانشگاه امام جواد