یک روز شاد در کمپ کویری شهر آفتاب زارچ

یک روز شاد در کمپ کویری شهر آفتاب زارچ
اردوی تفریحی در روز چهارشنبه 20 آذر ویژه دانش آموزان پایه های هشتم و نهم برگزار شد.
کویر نوردی، فوتبال ساحلی، والیبال ساحلی، شتر سواری، اسب سواری و... از برنامه های این اردو بود.