نمایش خبر نمایش خبر

یک روز شاد در کمپ کویری شهر آفتاب زارچ

یک روز شاد در کمپ کویری شهر آفتاب زارچ
اردوی تفریحی در روز چهارشنبه 20 آذر ویژه دانش آموزان پایه های هشتم و نهم برگزار شد.
کویر نوردی، فوتبال ساحلی، والیبال ساحلی، شتر سواری، اسب سواری و... از برنامه های این اردو بود.