نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه استراتژیک

برنامه استراتژیک


ماموریت(فلسفه وجودی)

موسسه خیریه فرهنگی حضرت جوادالائمه(ع) نهادی است که با:
-          درک نیازها، ضرورت ها و خلاء‌های دینی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی
-          نیت خیرخواهانه
-          الهام از معارف اسلامی و استفاده از تجربیات بشری و دستاوردهای علمی
-          بهره‌گیری و سازماندهی نیروهای متعهد، متخصص و همسو
به تزکیه و تعلیم افراد- با تکیه بر کودکان، نوجوانان و جوانان- و انجام اقدامات خاص فرهنگی، خیریه‌ای و اجتماعی می‌پردازد.
 
چشم انداز
-          تبدیل شدن به یک موسسه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی برتر استانی، برجسته ملی و فعال بین المللی
 
مهمترین کارکردهای موسسه
-          آموزشی، پژوهشی
-          فرهنگی، ورزشی و هنری
-          خیریه
-          اقتصادی
-          درمانی و بهداشتی
-          اجتماعی
 
وجوه تمایز موسسه
-          پیوستگی آموزش
-          فضای سالم تربیتی
-          کیفیت خدمات
-          امکانات فیزیکی مناسب
-          تنوع فعالیت ها
-          مدیریت کارآمد و پاسخگو
-          تأکید بر ارزش های فرهنگی، ملی و مذهبی
 
ذینفعان موسسه
مخاطبان
·         کودکان
·         نوجوانان
·         جوانان
·         همکاران
·         خانواده
 
سایر ذینفعان
·         جامعه
·         و سازمان های دولتی از قبیل آموزش و پرورش، آموزش عالی، فرهنگ و ارشاد، بهزیستی، کمیته امداد و ...
 
ارزش ها
·         توجه به کرامت انسانی
·         کیفیت گرایی
·         دانش محوری
·         توجه به ارزش های مذهبی
·         وجدان کاری و انجام تعهدات
·         شفافیت و سلامت سازمانی و پاسخگویی
·         نوآوری و بهبود مستمر
·         عدالت محوری و توجه به اقشار محروم
·         همکاری، همدلی، نقدپذیری و استفاده از نظرات دیگران
·         قانون گرایی و نظم پذیری
·         خود باوری و اعتماد به نفس
 
موضوعات استراتژیک
·         روش های تربیتی و آموزشی
·         خلاقیت، نوآوری و پژوهش
·         هویت مذهبی، ملی و بومی مخاطبان اصلی
·         محتوای تعالیم در جهت اسلام ناب محمدی
·         تعادل فعالیت های اقتصادی و امنیت مالی
·         جذب و نگهداری نیروهای متعهد و متخصص
·         روزآمد و کارآمد بودن نیروی انسانی
·         فضای کالبدی
·         روش های مدیریتی مشارکتی
·         ارتباطات واطلاع رسانی
·         توجه به استاندارهای بین المللی
·         سطح کیفی ورودی ها
·         حمایت از محرومان مستعد
·         هدفمند بودن فعالیتهای خیریه ای
·         کیفیت انجام فعالیت ها
·         سلامت جسمی و روانی مخاطبان اصلی
·         موفقیت در عرصه های استانی، ملی و بین المللی
·         استفاده از سیستم های مدیریتی
·         بهره وری
·         استفاده از فناوری اطلاعات
 
اهداف استراتژیک
·         گسترش فعالیت های تحقیقاتی و توسعه ای و رشد خلاقیت و نوآوری
·         تعادل فعالیتهای اقتصادی و امنیت مالی
·         ارتقاء قابلیتهای نیروی انسانی
·         توسعه فضاهای کالبدی مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی در جهت تأمین نیازهای مادی و معنوی مخاطبان
·         ارتقاء کیفیت و دستیابی به موفقیت‌های ملی و بین المللی
·         گسترش هدفمند فعالیت‌های خیریه ای و حمایت از محرومان مستعد
·         جامعیت در پرداختن به نیازهای مخاطبان
·         گسترش اعتبار و سرمایه اجتماعی و افزایش رضایتمندی مخاطبان
 
استراتژی ها
·        تنوع بخشی فعالیتها
·        گسترش دامنه فعالیت ها
·        توسعه تمرکز زدایی در انجام فعالیت ها
·        حضور در عرصه فعالیت‌های ملی و بین المللی
·        جذب نیروی انسانی توانمند و با انگیزه
·        بهبود شیوه های ارائه خدمات
·        جذب دانش آموزان و دانشجویان ممتاز
·        توسعه سیستم‌ها و روش های مدیریتی
·        توسعه منابع مطمئن مالی
·        توانمند سازی نیروی انسانی
·        توسعه متناسب فضاهای کالبدی
·        روزآمد کردن تجهیزات و توسعه استفاده از فناوری اطلاعات
·        توسعه هدفمند فعالیت‌های حمایتی برای دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت و مستعد
·        افزایش فعالیت‌های مذهبی، فرهنگی، هنری و اجتماعی در مؤسسات
·        ایجاد و گسترش فعالیت‌های مطالعاتی، پژوهشی و توسعه ای
·        بهبود فعالیت های تبلیغات و اطلاع رسانی
·        افزایش بهره وری
·        استفاده از ظرفیت ها و امکانات عمومی
·        تاثیرگذاری در قوانین، مقررات و سیاست ها
 
استراتژیهای اولویت دار
·         ایجاد و گسترش فعالیت های مطالعاتی، پژوهشی و توسعه ای
·         توسعه سیستم ها و روش های مدیریتی
·         توانمند سازی نیروی انسانی
·         توسعه هدفمند فعالیت های حمایتی برای دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت و مستعد